چهارشنبه

خودم و می بخشم


همه چی و فراموش می کنم


می گذرم و ادامه می دم
مثل همیشه

چون چاره ای ندارم


مثل همیشه


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home