بیست و هشت بهمن نود و یک

و بازگشت غرورآفرین من به اتوبوس های بی آر تی و خوش و بش ها و بحث های بندتنبانی و فشار و پرس و خارش و مالش و آمیزش و بازدم و عطسه و سرفه و رفع خلط گلوی نفرات مجاور توی صورتت

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home