دوشنبه

بوسه ها از لب یارم به رقیبم دادی

داروی کشتن من یاد طبیبم دادی

آری ای عشق تو بودی که به _اکم دادی

آری ای عشق تو بودی که به _اکم دادی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home