چشم ها را باید از کاسه در آورد
شاید بتوان جور دیگر دید

چه صورت زیبایی داری
کاش می تونستم کل دنیا رو یهو قورت بدم
بعد همشو یهو استفراغ کنم رو صورتت
چه صورت زیبایی داری...

من آغازی بر شعر شیطان
خون سرخ توست مهر این پیمان

...all my life i was dreaming

می خوام واسه تنوع هم که شده بمیرم

...واین آغاز پایان حکومت توست

اوایل خیلی ماتحتم می سوخت
ولی کم کم یه جورایی داره خوشم میاد که وبلاگم و یه نفرم نمی خونه فقط منم و خودم
( اینو گفتم که یه آبی ریخته باشم رو ماتحتم )

تو نمی فهمی اندوه مرا

کشتمش...آخه هر چی می گفتم "دوستت دارم"نمی فهمید احمق زبون نفهم

بخند تا دنیا به ریشت بخنده