ششم بهمن

می زنم به یادت

می زنی به یادم ؟


ساز...زیر گریه...زیر آواز...
دوازدهم دی

که با تو حتی یک ساندویچ مغز و زبان خوردن ساده هم کیف می دهد به اندازه ی کیفناک ترین کیف ها
یازدهم دی

این آهنگ جدید آرش و اون کلیپ مسخرش و لیریک مضحکش و خوندنشون و کلا همه چیش چنان تعاریف جدیدی از کلمات احمقانه و تهوع آور ارائه دادن که همه ی احمقانه ها و تهوع آورهای دیگه رو بردن زیر سوال کلا