جمعه دهم آبان

یا باید بلرزیم یا باید بگرمیم

یعنی واقعا نمی شه یه یکی دو ماه هوا معمولی رو به خنک باشه ؟
دوشنبه ششم آبان

زندگی پاره
چهارشنبه بیست و چهارم مهر

گلدون من بال داره

بال داره و بال داره

گلدون من بال داره

بال داره آی بال داره
سه شنبه بیست و سوم مهر

در کار امروز را به فردا انداختن لذتیست که در کار امروز را به فردا نیانداختن نیست
شنبه بیستم مهر

بعضی وقتا به این فکر می کنم که کسی یادش خواهد موند که ما کی بودیم ؟

کسی یادش خواهد موند که ما چی بودیم ؟

که چه جوری زندگی کردیم ؟

که چه جوری زندگی نکردیم ؟
چهارشنبه هفدهم مهر

اگه یه روزی دوست پسر شدم

اسم تو رو می ذارم رو دوست دخترم

که بدانی یادت همیشه با من است و از این حرفا
شنبه سیزدهم مهر+Survive Style 5