ششم آذر

ژانر : اینایی که هنوز تو این توهمن که با ژانر بندی کردن بقیه و از بالا بهشون

نگاه کردن و دسته بندی کردنشون خودشون خیلی باحال و وارسته و باهوش به نظر میان