زندگي زيباست
به شرطي كه انقدر كور باشي كه زشتياشو نبيني

من چه زردم امروز و چه اندازه تنم پر درد است...

تنها مشكلي كه ندارم كم خوابيه
كل زندگيمو خواب بودم