دوشنبه هشتم اسفند

زندگی را نمی توان تحمل کرد

مگر اینکه دیوانگی چاشنی آن باشداون مال زمان شما بود نیچه جون

الان دیگه هیچ جوره نمی شه تحملش کرد
پنجشنبه چهارم اسفند

قبول دارم که از این بدترم می تونست بشه

ولی خب خیلی بهتر از اینا هم می تونست باشه...
یکشنبه سی ام بهمن

تو هم ای صورتک رفتی

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...

خداحافظ سراب من...


خ.ک:خداحافظ سراب من...
چهارشنبه بیست و ششم بهمن

وقتی با اسب سفید مهربونیام رسیدم

رفته بودی با ماکسیمای سفید طرف و جای خالی تو دیدم


خ.ک:راستشو بخوای اگه با طرف نمی رفتی و منتظر من می موندی،

خودمم به عقلت شک می کردم...
یکشنبه بیست و سوم بهمن

قبلنا که یه کثافت تر از خودم مثل تو رو می دیدم امیدوار می شدم

ولی الان خب...
یکشنبه شانزدهم بهمن

As water spins in circles twice

Spiders, snakes and the little mice

Get twisted around and tumble down

When Nature calls we all shall drown