دوشنبه

دوباره شروع کردم به نوشتن تو این وبلاگ فکستنی

دوباره همون آهنگای قدیمی رو گوش میکنم

بازم از همون مسیرای قدیمی رد میشم

هنوزم آب می کوبم
 
مرا دریاب من خوبم

هنوزم چرت میگویم

در نیابیدیم خب به اونم