حذف شد...

روز تولد من
نهم مهر
روزی که منو مجبور به این زندگی کردن
کاش تا ابد اسپرم می موندم
اون موقع ها رو درست یادم نمیاد
ولی هر چی بود از الان بهتر بود