چهارم مرداد

اگه یه روزی یه جایی یادت افتاد که یه روزی یه کسی یه حرفایی می زد و
یه کارایی می کرد و یه جورایی دوستت داشت که هیچ کس نمی زد و
نمی کرد و نمی داشت، بدون اون روز دیگه یه کم دیر شده

اگه نه هم که هیچی
دوم مرداد

و من به همین زندگی ت خ م ی ام هم راضی بودم، اگر فقط تو یکی هم جزوش بودی
آخرای تیر

I accuse myself...of a wasted life


خ.ک: Guilty...Guilty...Guilty...
بیست و دوم تیر

و این است که جادوگرها ضایع می شوند و اختاپوس رو سفید، و این است که هلند هر چه زور

می زند بازی را به خشونت بکشد و از آب گل آلود ماهی بگیرد موفق نمی شود، و این است که

ثابت می شود در این دنیا گه گاهی هم حق به حق دار می رسد،

و این است اسپانیاااااااااااااااااا،

تیم ماااااااااااااااااااااااااااااااا،

هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا