آخرای اردیبهشت

ای افکار مزخرف ، رها کنید من را

ای من مزخرف ، رها کن این افکار را


خ.ک : تنهایی فشارش آورد و -سخل شد ...
اردیبهشت هشتاد و هشت

لبخند تو

چشمان بسته ی من

دست های خسته ی ما

ابرهای تیره که به آهستگی نزدیک می شوند


Apocalyptica - Relief
یه کم مونده به آخرای اردیبهشت
It seems that life is just a long & terrible sadness
,and so we must hunger & chase after happiness
,the smallest hope of reprieve
until the very end of our days

Fah talai jone
نوزدهم اردیبهشت احتمالا

چس ناله نکن ای من

تقصیر خودته ای من

ریده ای ای من

ولی اشکال نداره ای من

اشکال نداره ای من