نفرين به زيست ، تپش كور
نفرین به زیست ، دلهره ی تلخ