کسی نیست که با او چهارشنبه سوری کنم
جمعه

من از نگاه الاغی که می رفت فهمیدم

که سرنوشتم سواری دادن به الاغ تر از خودم هایی همچون تو است

نرینید
دوشنبه

بوسه ها از لب یارم به رقیبم دادی

داروی کشتن من یاد طبیبم دادی

آری ای عشق تو بودی که به _اکم دادی

آری ای عشق تو بودی که به _اکم دادی

زر نزنید.