سه شنبه دهم بهمن

و بازم همون صدای همیشگی می پیچه تو گوشم :

تو باختی
پنجشنبه پنجم بهمن

- تو هنوزم همون آشغال سابقی؟

- مگه چیزی عوض شده که من عوض بشم؟
پنجشنبه بیست و هشتم دی

Thom Yorke - Harrowdown Hill
یکشنبه بیست و چهارم دی

چقدر خاکم این روزها

خاک تر از همیشه...
شنبه شانزدهم دی

چیزی نمونده

کم کم دارم می رسم به آخرین کلمه از آخرین خط صفحه ی آخر...
پنجشنبه چهاردهم دی

حذف شد...
سه شنبه دوازدهم دی

باتلاق که می دونی چیه؟

دست و پا زدن هم که می فهمی یعنی چی؟

هیچی دیگه همین

تو در چه حالی؟