جمعه هشتم تیر

باران بارید بر دفتر شعرم

شعرهایم را شست و برد و ریخت در جوی آب
یکشنبه سوم تیر

گرمه
سه شنبه بیست و نهم خرداد

مشترک مورد نظر شدیدا به ـاک رفته است
جمعه بیست و پنجم خرداد

Thirty Seconds To Mars - A Modern Myth
سه شنبه بیست و دوم خرداد

این روزا کم پیش میاد چیزی بره رو اعصابم

این اعصابمه که خیلی راحت میره زیر خیلی چیزا
شنبه نوزدهم خرداد

پریروز ، دیروز فردا بود

دیروز ، امروز

فردا امروز می شه دیروز

پس فردا ، فردا

دقیقا به همین سادگی و مسخرگی


کلا بی خیال
چهارشنبه شانزدهم خرداد

آه

ای کاش بودی

ای کاش بودی و می دیدی که چگونه مداد نوکی هایم همه بی نوک ماندند
شنبه دوازدهم خرداد

- دیگه هیچ وقت بهت دروغ نمی گم

- راست می گی ؟

- معلومه که راست می گم . مگه تا حالا بهت دروغ هم گفتم ؟