هفتم آذر

توی خون من آمده پایین

من خون تو نیامده پایین؟
دوازدهم آبان

چه عجب بند اومد بالاخره