چهارشنبه هشتم اسفند

و جاده ای که اولش همون آخرشه

و آخرش ، همون اولش

و من و تو که فقط می دوییم

می دوییم و می دوییم و می دوییم
شنبه چهارم اسفند

,Amazing how grimly we hold on to our misery

.the energy we burn fueling our anger

,Amazing how one moment, we can be snarling like a beast

.then a few moments later, forgetting what or why

.Not hours of this, or days, or months, or years of this... But decades

.Lifetimes completely used up, given over to the pettiest rancor and hatred

.Finally,there is nothing here for death to take awayاز Factotum
پنجشنبه دوم اسفند

دقیقا یادم نیست که چند سال و چند ماه و چند هفته و چند روز پیش بود

یه کپی از اون روز و بعد پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست

پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست پیست ...
سه شنبه سی ام بهمن

من اگر زیاد خفتم تو ببخش

_س اگر زیاد گفتم تو ببخش

روزهایم همه یکسان شده اند

با گشادی گر که جفتم تو ببخشخ.ک : ظرف ها را هم نشستم ، تو ببخش
یکشنبه بیست و هشتم بهمن

زر می زنم ، زر

ور می زنی ، ور

زور می زنیم ، زور

دور می شویم ، دور
شنبه بیست و هفتم بهمن

این است رسم زمانه

تو بیست می شوی و من هجده


خ.ک : با این پرواز می کنم من ، پرواا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااز
پنجشنبه بیست و پنجم بهمن

اسیر کلیشه شدن ...

اسیر کلیشه ی ضد کلیشه بودن شدن ...
چهارشنبه بیست و چهارم بهمن

پرنده با پرنده

باز با باز

منم لابد با خودم دیگه


خ.ک: پیش میاد دیگه ...
سه شنبه بیست و سوم بهمن

آدم ها دو دسته اند

دسته ی اول آدم هایی که در دسته ی دوم نیستند

و دسته ی دوم آدم هایی که در دسته ی اول نیستند
یکشنبه بیست و یکم بهمن

امروز یه تصمیم جدی و مهم گرفتم

تصمیم گرفتم هر وقت حوصله داشتم و شرایط جوی هم مناسب بود ، بشینم خیلی جدی راجع

به زندگیم فکر کنم بلکه بتونم یه تصمیمی واسه آینده بگیرم
شنبه بیستم بهمن

مثل این می مونه که رو جعبه ی دستمال کاغذی نوشته شده باشه

در جای خنک نگهداری شود
پنج شنبه هجدهم بهمن

من واقعا کمدی های احمقانه رو دوست دارم

فیلم هایی مثل ?Dude, Where's My Car یا Harold & Kumar Go To White Castle

فیلم هایی بی ادعا که صرفا ساخته شده ان تا با دیدنشون یکی دو ساعت دغدغه های

همیشگیتو فراموش کنی و خوش بگذرونی

فیلم هایی که باید موقع دیدنشون سخت نگیری و دنبال طنز ظریف و عمیق و با معنی نباشی و

خودتو ول کنی و لذت ببری

فیلم هایی که من ترجیح می دم هفت هشت بار ببینمشون تا اینکه برای بار دوم بشینم پای

فیلم های پرادعا و اورریتدی مثل The Dreamers
چهارشنبه هفدهم بهمن

? What are you going to cook -

. Your favorite -

? What ? Again -


از Twenty-Eight Weeks Later

دوشنبه پانزدهم بهمن

میان و رد می شن و می رن

اونایی هم که از اول بودن بالاخره یه روز خسته می شن و می رن

فقط منم که می مونم

می مونم و می گندم

می گندم و می مونم

می مونم و خودمو می زنم به اون راه

که یادم بره همین جوری موندم و دارم می گندم