پنجشنبه بیست و پنجم خرداد

خیلی راحت می تونم از هر چی دارم بگذرم

چون هیچی ندارم...
یکشنبه بیست و یکم خرداد

هوی زندگی مسخره

چرا نمی خوای شبیه آرزوهای من باشی؟

چرا؟