حذف شد...

مسخره ، کسالت بار
آشغال ، مزخرف
پوچ ، بی معنی
هرزه ، کثافت
بعضیا هم بهش میگن زندگی

سیاست...کثافت...

حذف شد...

حذف شد...

میگن حلزونا می تونن تا سه سال بخوابن...
هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی به حلزونا هم حسودیم بشه

همیشه اول انجامش میدم بعد بهش فکر میکنم
اینجوری دیگه دچار شک و تردید و از این جور مزخرفا نمیشم

زندگی یه ربع بود
ده دقیقشو خواب بودم
بقیشم تو چرت...

خوشحالی واسه فوتبال؟
فقط یه تیکش خوب بود:
ما که رفتیم کون لق عربا

معصومانه فریاد زد
فریاد عاشقانه ی آزادی
هیچ کس نشنید
و او آنقدر فریاد زد تا ما تحتش جر خورد

عمیق نفس بکش
نفس بکش
یه نفس عمیق عمیق بکش
ولی لطف کن و قبلش اون دماغتو خالی کن...