سکوتم از رضایت نیست

از گشادیه

پا در زنجیر ، قصه بی پایان

آسمان از توست ، سهم من زندان

کهنه رویایی ، خالی از شورم

زاده در آتش ، زنده در گورم